Všeobecné obchodné podmienky

Účinnosť: 28 August 2023

Toto právne ustanovenie o podmienkach a podmienkach ("Ustanovenie") riadi vaše používanie webovej stránky Yoosend („Webová stránka“) a našej mobilnej a stolnej aplikácie („Aplikácia“). Prístupom na Webovú stránku alebo používaním Aplikácie súhlasíte s dodržiavaním a podliehaním podmienkam a ustanoveniam stanoveným v tomto Ustanovení. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou tohto Ustanovenia, nesmie sa používať naša Webová stránka ani Aplikácia.

 1. Používanie webovej stránky a aplikácie:
  • Uznávate, že webová stránka a aplikácia sú určené pre osobné a nekomerčné použitie a súhlasíte, že ich nebudete používať pre žiadny nezákonný alebo nepovolený účel.
  • Na použitie webovej stránky alebo aplikácie musíte mať aspoň 18 rokov.
 2. Duševné vlastníctvo:
  • Obsah, funkcie a funkcionalita webovej stránky a aplikácie, vrátane, ale nie obmedzené na text, grafiku, logo, ikony, obrazy, zvukové úryvky a softvér, sú vlastníctvom spoločnosti Yoosend a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími právami duševného vlastníctva.
  • Bez našho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek časti Webových stránok alebo Aplikácie.
 3. U Používateľské účty:
  • Ak chcete získať prístup k určitým funkciam webovej stránky alebo aplikácie, môžete potrebovať vytvoriť používateľský účet. Za zachovanie dôvernosti údajov o vašom účte a za všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú pod vaším účtom, zodpovedáte vy.
  • Súhlasíte s poskytovaním presných, aktuálnych a úplných informácií pri vytváraní vášho účtu a promptne aktualizujete tieto informácie, ak nastanú nejaké zmeny.
 4. Ochrana súkromia:
  • Vaše používanie webovej stránky a aplikácie podlieha našej zásade ochrany osobných údajov. Prečítajte si ju, aby ste pochopili, ako zbierame, používame a zverejňujeme vaše informácie.
 5. Zakázané správanie:
  • Súhlasíte, že nebudete vykonávať žiadne konanie, ktoré by mohlo vypnúť, poškodiť alebo oslabiť funkčnosť webovej stránky alebo aplikácie, alebo by rušilo prístup alebo používanie webovej stránky alebo aplikácie inými používateľmi.
  • Ste zakázaní používať akékoľvek automatizované prostriedky (ako napríklad boty alebo skripty) na prístup alebo interakciu so Webovou stránkou alebo Aplikáciou, pokiaľ nám to nie je výslovne povolené.
 6. Tretie strany:
  • Webová stránka a aplikácia môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretej strany, ktoré nie sú vlastnené ani ovládané spoločnosťou Yoosend.
  • Nemáme kontrolu ani nenesieme zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Uznávate a súhlasíte s tým, že Yoosend nebude niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú vaším používaním takýchto webových stránok alebo služieb tretích strán. .
 7. Dohoda o zárukách:
  • Webová stránka a aplikácia sú poskytované na základe "ako sú" a "ako je k dispozícii", bez akejkoľvek záruky alebo zástupcovstva akejkoľvek povahy, či už výslovnej alebo implicitnej.
  • Nezaručujeme žiadne záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo bezpečnosti webovej stránky alebo aplikácie ani toho, že budú spĺňať vaše konkrétne požiadavky.
 8. Obmedzenie zodpovednosti:
  • Maximálnym rozsahom povoleným platným právom Yoosend a jeho pobočky, riaditelia, zamestnanci, zástupcovia a licencianti nebudú niesť zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné ani sankčné škody, či už vo zmluve, delikte alebo inak vzniknuté v súvislosti s vaším používaním Webovej stránky alebo Aplikácie.
 9. Právo a jurisdikcia:
  • Táto zmluva sa riadi a výklad vykonáva podľa zákonov jurisdikcie, kde sa nachádza Yoosend, bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych predpisov.
  • Akékoľvek právne konanie alebo konaní vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo súvisiace s ňou musí byť výhradne vznesené pred príslušnými súdmi v jurisdikcii, v ktorej sa Yoosend nachádza.
 10. Zmeny tohto dohovoru:
  • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, upraviť alebo nahradit tento Zmluvný vzťah. Najaktuálnejšia verzia Zmluvy prepíše všetky predchádzajúce verzie.
  • Vaše pokračujúce používanie Webovej stránky alebo Aplikácie po akýchkoľvek zmenách v tomto Zmluve predstavuje akceptáciu týchto zmien.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto zmluvy, kontaktujte nás na legal@yoosend.com.

Dostupovaním a používaním webstránky alebo aplikácie potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili tento dohovor a súhlasíte s jeho podmienkami a ustanoveniami.